Poticaji

Poticaj za bazene 2017. godine. Novi natječaj ministarstva turizma za sufinanciranje gradnje bazena. Zahtjevi se primaju do 10. 4. 2017. godine. KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – Javni poziv za kandidiranje projekata – poticaji za bazene, program 1000 bazena.

*P/2691507*

Temeljem Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, Državnog proračuna Republike Hrvatske i Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (NN 119/16), Zakona o državnim potporama (NN 47/14), Ministarstvo turizma provodi

P R O G R A M KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

PREDMET PROGRAMA

Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

CILJEVI PROGRAMA

Usklađeni su s akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine vezanih za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te odizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:

– razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda

– povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama

– povećanje prosječne potrošnje po danu boravka

– povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja

– umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini

– unapređenje međunarodne prepoznatljivosti

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma na proračunskoj aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od 21.900.000

kuna.

KORISNICI

– subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)

– OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge

– fizičke osobe – privatni iznajmljivači

A5 – OBJEKTI U DOMAĆINSTVU Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Kamp ili Kamp odmorište u domaćinstvu

(Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16 ; NN 54/16 ; NN 61/16)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

izgradnja i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne

površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za

unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata), uz uvjet da uz planirani bazen

podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe (odnosno 6 stalnih

kreveta), ili 4 smještajne jedinice (odnosno 12 gostiju) u kampu. Podnositelj

zahtjeva mora imati registraciju „Objekta u domaćinstvu“ do dana podnošenja

prijave, kategorije 3 ili više zvjezdica te podmirene sve obveze (boravišnu pristojbu

i turističku članarinu) za objekte koji imaju registraciju u prethodnom izvještajnom

razdoblju

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV

Fizičke osobe – privatni iznajmljivači

IZNOS POTPORE

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna

NAPOMENA:

Za projekte koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva kao potencijalni korisnici potpore vlasnici, ili imaju po drugom osnovu pravo dugoročnog (min. 5 godina, ako to nije određeno drugim propisima) raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.

Za projekte koji su vezani za izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju, korisnik potpore mora imati rješenje nadležnog tijela o uvjetima građenja ili građevinsku dozvolu, ili potvrdu glavnog projekta, u skladu s važećim zakonima iz prostornog uređenja i građenja vezano za datum njihovog ishođenja.

Svi korisnici potpore imaju obvezu bavljenja turizmom najmanje još 5 (pet) godina od završetka projektnih aktivnosti, sukladno potpisanom Ugovoru između davatelja i korisnika potpore.

INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE

Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela:

– 60 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora – ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio, poštujući ugovorene rokove

Izuzetak od navedenog načina isplate su potpore manje (ili jednake) od 50.000 kuna, kod kojih će se odobrena potpora isplaćivati u 100 % iznosu po zaključenju Ugovora.

Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije pravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali tijekom 2016. i 2017. godine. Izvješća s računima i bankovnim transakcijama treba dostavljati prema ugovorenim rokovima.

Neprihvatljivi su troškovi: PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrat PDV), porez na dohodak, prirez, troškovi zaposlenika (plaće), kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.), kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora, kamate na dug, operativni troškovi održavanja objekata, izdaci povezani s kategorizacijom ili rekategorizacijom ugostiteljskih objekata i ostali neprihvatljivi troškovi koji nisu iskazani u tablici Obrasca proračuna projekta koji je sastavni dio Ugovora.

Korisnik potpore dužan je osigurati preostala sredstva za završetak predloženog projekta u roku i s dokazima koji će biti definirani Ugovorom.

Bespovratne potpore temeljem ovog Programa smatraju se potporom male vrijednosti i dodjeljuju se sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 47/14) i Uredbi Komisije (EZ) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Uredbe o funkcioniranju Europske unije (UFEU) na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.), što znači da za pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, zbroj ukupnih potpora male vrijednosti ne može biti veći od 200.000 eura u tri uzastopne godine. Relevantno trogodišnje razdoblje se određuje dinamički, tako da se pri svakoj novoj dodjeli potpore utvrđuje ukupan iznos potpore za dotičnu godinu kao i tijekom prethodne dvije fiskalne

godine.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Ministarstvo turizma objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa na mrežnim stranicama Ministarstva.

Prijave se podnose online, na obrascu zahtjeva (KTG/17) koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva turizma u rubrici Javni pozivi (http://www.mint.hr/default.aspx?id=370)

Popunjene prijave trebaju se dostaviti i u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO TURIZMA

Prijava na javni poziv

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

(navesti grupu namjene A1, A2, A3, A4, A5, B, C ili D)

-ne otvaraj

Prisavlje 14

10 000 ZAGREB

* Ako vanjska omotnica ne sadrži Puni naziv i adresu prijavitelja i oznaku grupe namjene, prijava će se smatrati nevažećom

Na svim obrascima biti će napomena o načinu dostave (u elektronskom i/ili tiskanom obliku).

Na sva propisana mjesta staviti žig i/ili potpis odgovorne osobe.

Priložiti točne, potpune podatke i potpunu dokumentaciju.

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 10. travnja 2017. godine (navedeni datum je zadnji rok predaje na poštu, ili u pisarnicu Ministarstva).

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV

– ispunjen obrazac zahtjeva KTG/17 koji se nalazi na internetskim stranicama Ministarstva

(www.mint.hr)

– dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva (preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra)

– za postojeće ugostiteljske objekte – preslika važećeg rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta

– za Mjeru B: rješenje sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (turistička agencija, posebni oblici turizma, iznajmljivanje rekvizita, izletnički brodovi i dr.)

– potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave)

– ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni dostaviti i poduzetnici koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti)

– dokaz o vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu prema objektu, ili području realizacije projekta

– opis projekta s dokumentacijom koja ga pojašnjava (tehnička dokumentacija s potrebnim

odobrenjima i dozvolama, trajanje i faze realizacije, foto dokumentacija, ili druga dokumentacija kojom se pojašnjava projekt)

– ZA BAZENE: geodetski ili situacijski nacrt (čestica zemljišta na kojoj se gradi bazen u odnosu na predmetni objekt u domaćinstvu popraćen foto dokumentacijom) i glavni ili izvedbeni ili tipski projekt koji sadržava i točan troškovnik radova. Za bazene koji su izgrađeni potrebno je dostaviti projekt izvedenog stanja, foto dokumentaciju i dokaze o namjenskom utrošku sredstava (računi moraju biti izdani na ime korisnika, uz potvrdu o plaćenim računima). Sva projektna ili izvedbena dokumentacija mora biti izrađena i ovjerena od ovlaštenog inženjera. Ako na čestici ima više suvlasnika, potrebno je priložiti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da su svi suvlasnici suglasni za provedbu projekta. Potrebna je obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja

– troškovnik provedbe projekta koji se kandidira, s naznačenim do sada realiziranim stavkama

troškovnika, ili ponude za projektne aktivnosti za koje se traže sredstva potpore

– program ulaganja i izvori financiranja uz dostavu dokaza (izjava o visini vlastitih sredstava, ugovori o sufinanciranju projekta od drugih subjekata i dr.)

– rješenje nadležnog tijela o uvjetima građenja ili građevinska dozvola, ili potvrda glavnog projekta, ako se projekt odnosi na izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju objekata, sukladno važećim zakonima iz prostornog uređenja i gradnje u doba njihovog ishođenja

– trgovačko društvo dostavlja BON1 i BON2

– obrt dostavlja BON 1

– svi s postojećim smještajnim kapacitetima dostavljaju potvrdu nadležne turističke zajednice o broju noćenja i plaćenoj boravišnoj pristojbi

– JOPPD obrazac – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Zbog smanjenja dokumentacije uvažavamo dostavu navedenih obrazaca za dva mjeseca – srpanj i prosinac 2016. godine i to samo zbirne podatke (prve 2 stranice „A“), ne detalje po zaposlenicima.

ZAHTJEVI KOJI SE NEĆE RAZMATRATI

– koji se ne dostave u roku

– koji nisu dostavljeni u elektroničkom (propisani dio) i tiskanom obliku

– koji nisu u skladu s Programom

– koji nemaju priloženu traženu dokumentaciju i u kojoj nisu jasno navedeni ciljevi i/ili namjena te planirana turistička valorizacija

– zahtjevi podnositelja koji nisu izvršili u cijelosti ugovorne obveze prema Ministarstvu tijekom prethodnih godina, temeljem bilo kojega programa

– investicijski projekti koji nisu u skladu s postojećom prostorno-planskom dokumentacijom ili drugim pozitivnim propisima RH

– zahtjevi podnositelja kod kojih postoji porezni dug prema državi

– zahtjevi podnositelja (poduzetnika) koji su iskoristili dozvoljenu potporu male vrijednosti (200.000 eura) u relevantnom trogodišnjem razdoblju (zbrojena dotična godina i prethodne dvije fiskalne godine)

OPĆI KRITERIJI ZA OCJENU PROJEKTA

1) važnost projekta za proširenje/poboljšanje turističke ponude i produljenje sezone

2) inovativnost i kreativnost projekta

3) utjecaj projekta na uštede u poslovanju, samozapošljavanje, zadržavanje postojećih te otvaranje novih radnih mjesta

4) izvedivost – plan realizacije – mogućnosti za primjenu ideja, razina tehničke zahtjevnosti,

Dostupnost

5) važnost projekta za stvaranje uvjeta novih tržišnih segmenata za turiste s invaliditetom i posebnim potrebama

6) vrijednost projekta u smislu očuvanja tradicijskih/autohtonih vrijednosti, tradicijskog graditeljstva, kulturne baštine, očuvanja/uređenja okoliša

7) važnost projekta za područje na kojem se projekt realizira

8) pri istom broju bodova prednost imaju projekti koji se realiziraju u kontinentalnom dijelu RH (osim Grada Zagreba), jadranskom zaleđu, te na otocima

9) važnost projekta za unapređenje međunarodne prepoznatljivosti destinacije

10) postotak uloženih vlastitih sredstava u projektne aktivnosti iz predloženog troškovnika

11) Rezultati rada i dosadašnje iskustvo u području ugostiteljstva i turizma

ODOBRAVANJE PROJEKATA

Stručna radna skupina za obradu projekata evidentira zaprimljene prijave, utvrđuje koji projekti ispunjavaju, a koji ne ispunjavaju uvjete i kriterije propisane Programom. Stručna radna skupina o svom radu sastavlja zapisnik i dostavlja ga Povjerenstvu za odabir projekata i dodjelu bespovratnih sredstava.

Povjerenstvo donosi prijedlog odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s utvrđenim bodovima/ocjenama i rezultatima rangiranja i primjeni kriterija raspodjele sredstava te ga dostavlja ministru radi donošenja odluke.

Ministar, temeljem prijedloga odluke Povjerenstva, donosi Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava, te s korisnikom sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekata planiranih u 2017. godini, nadzoru namjenskog korištenja sredstava, instrumentima osiguranja za dodijeljena sredstva (bjanko zadužnica na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava solemnizirana od strane javnog bilježnika koju Ministarstvo zadržava sve do konačnog završetka projekta/programa/aktivnosti).

Temeljem ovog Programa, jedan prijavitelj može dobiti bespovratnu potporu samo za jedan projekt, odnosno koristiti sredstva samo jedne Mjere ili Podmjere, izuzimajući Mjere C i D.

Projekti koji ostvare potporu iz programa potpore HTZ-a u 2017. godini ne mogu ostvariti potporu temeljem ovog Programa.

OBJAVA POPISA KORISNIKA

Popisi korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava po korisniku bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mint.hr) u roku od 15 dana od dana donošenja konačne odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava.

Kandidati koji ne zadovolje uvjete Programa i/ili im nije dodijeljena potpora neće biti osebno pojedinačno obaviješteni.

ROK ZA POTPISIVANJE UGOVORA

Ministarstvo će s odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku od 15 dana od dana objave Odluke.

NAPOMENE

Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz namjenski utrošenih sredstava

Nalog za plaćanje nije prihvatljiv kao dokaz o izvršenom plaćanju

Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju

Korisnik svojim potpisom Ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka

Ministarstvo nema obvezu podsjećanja korisnika na rokove utvrđene ovim Programom i Ugovorom potpisanim sa korisnikom

NADZOR

Ministarstvo obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem dodijeljenih sredstava putem dostavljenih pisanih izvješća kao što je propisano u dijelu Obveze korisnika te osobnim nadzorom predstavnika Ministarstva turizma.

Po dostavi Izvješća o namjenskom utrošku sredstava državne potpore, Ministarstvo nakon obavljenog nadzora, ima pravo tražiti povrat sredstava i prije krajnjeg propisanog roka ukoliko ocijeni da odobrena sredstva neće biti namjenski utrošena u zadanom roku, ili utvrdi nepravilnosti u namjenskom trošenju sredstava.

OBVEZE KORISNIKA

 Korisnik kojemu je odobrena potpora dužan je dostaviti potpisani ugovor i solemniziranu bjanko zadužnicu na adresu Ministarstva u roku od 8 dana od dana primitka ugovora. Ukoliko korisnik ne dostavi potpisani ugovor i zadužnicu u zadanom roku, smatrat će se da je odustao od dodijeljene bespovratne potpore. Vrijednost zadužnice mora biti solemnizirana na prvi propisani sljedeći veći iznos od iznosa odobrene potpore

 Najkasnije 6 mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnik je dužan Ministarstvu dostaviti popunjeni obrazac Izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću i dokaze: račune i izvode s bankovnog žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje, foto-dokumentaciju izvršenih radova i drugu dokumentaciju sukladno naravi projekta te dokaz o opravdanosti izvođenja projekta sukladno ciljevima programa

 Ako je korisnik realizirao projekt i stavio ga u funkciju turizma prije isteka 6 mjeseci od potpisivanja ugovora dužan je dostaviti samo Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjavu o stavljanju projekta u funkciju turizma.

 Obveza korisnika je da projektni prijedlog na temelju kojeg su mu odobrena bespovratna sredstva provede u cijelosti i da ga u roku od najkasnije 12 mjeseci (365+1 dan) od dana potpisivanja ugovora stavi u funkciju turizma te dostavi Ministarstvu popunjeni obrazac Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjava o stavljanju projekta u funkciju turizma te dostavi sve potrebne dokaze o realizaciji projekta, sukladno uvjetima iz projektnih aktivnosti namjene bespovratnih sredstava

 Izuzetak od prethodne stavke je Konačno izvješće za Mjeru B i D2 – aktivnost vezana za paket aranžmane koja će se pratiti do kraja 2019. godine.

 U slučaju utvrđivanja okolnosti koje utječu na nemogućnost dostave Konačnog izvješća o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjave o stavljanju projekta u funkciju turizma u propisanom roku, korisnik sredstava dužan je odmah nakon utvrđivanja više sile i/ili okolnosti, a najkasnije 30 dana prije roka za podnošenje Konačnog izvješća, pisanim putem o tome obavijestiti Ministarstvo. Ako pravovremeno ne obavijesti Ministarstvo, ugovor će se smatrati raskinutim te će se donijeti odluka o raskidu ugovora i povratu dodijeljenih sredstava uvećanih za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu

 Na zahtjev Ministarstva korisnik je dužan pružiti na uvid i dodatnu naknadno zatraženu

dokumentaciju

Nepoštivanje bilo kojeg od ugovorenih rokova smatrat će se povredom Ugovora, Ministarstvo će donijeti Odluku o raskidu Ugovora te će korisnik sredstava biti dužan vratiti dodijeljena sredstva uvećana za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu

 U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u korištenju odobrenih sredstava i/ili nepoštivanja bilo kojeg od propisanih rokova Ministarstvo donosi Odluku o povratu sredstava, koje je korisnik dužan vratiti u roku od 15 dana od dana primitka Odluke. Ako dostava Odluke ne uspije na adresu korisnika, Odluka će se objaviti na internetskoj stranici Ministarstva, pri čemu će se smatrati da je dostava izvršena istekom osmog dana od dana objave

 Ako korisnik ne izvrši sve obveze preuzete Ugovorom, Prijavnim obrascem, ovim Programom i dokumentacijom koja je sastavni dio ovog Programa te nakon toga ne izvrši povrat nenamjenski, odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, Ministarstvo će podnijeti bjanko zadužnicu na prisilnu naplatu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Tijekom provedbe Programa Ministarstvo zadržava pravo izmjena i dopuna Programa, a posebno za pojedine projekte, ako to ocjeni potrebnim, što će odrediti ugovorom ili aneksom ugovora.

M I N I S T A R

Gari Cappelli

KLASA: 337-03/17-03/1

URBROJ: 529-04-17-1

Zagreb, 22. veljače 2017.

Gradnja Bazena ne odgovara za eventalne pogreške u tekstu. Kompletan tekst natječaja s popratnom dokumentaciji se nalazi na www.mint.hr

Izvor: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske